Životinje na Mosoru

Iako se na prvi pogled to ne bi moglo reći kad se pogleda na krševiti i stijenama prekriveni Mosor njegov životinjski svijet je vrlo osebujan i raznolik.

Piše: Stjepan Mekinić

Krajem 1979. godine na prostoru Đuderijine jame kod Dugopolja utvrđeno je da je Mosor između ostalog dom i čovječje ribice (Proteus anguinus), endema dinarskog krša.

Čovječja ribica Malobrojna vlažna staništa (bare, lokve, pojila) na inače suhom kršu Mosora pružaju dom još jednom repatom vodozemcu. Naravno, riječ je svima dobro poznatom pjegavom daždevnjaku (Salamandra salamandra).

 

 Pjegavi daždevnjak (Salamandra salamandra)

  Od vodozemaca na području Mosora nalazimo i žutog mukača (Bombina variegata) ali i dimenzijama puno veće vodozemce poput smeđe krastače (Bufo bufo) i velike zelene žabe (Rana ridibunda).

Žuto obojani trbuh žutog mukača (Bombina variegata)

 

Veoma brojna skupina kojoj Mosor kao stanište očito vrlo dobro odgovara su gušteri. Svakako najpoznatiji gušter Mosora je vrsta koja ovoj planini duguje ime. 1886. godine splitski prirodoslovac Juraj Kolombatović je, na temelju primjeraka ulovljenih baš na Mosoru, opisao za znanost do tada nepoznatu vrstu. U čast Mosoru nazvao ju je mosorska gušterica (Dinarolacerta mosorensis).

 

 
Mosorska gušterica 

Ova vrsta obitava u višim predjelima Mosora a svoje stanište dijeli sa još jednim stanovnikom Mosora, oštroglavom guštericom (Dalmatolacerta mosorensis). Na nižim nadmorskim visinama nalazimo najčešću vrstu guštera na području Mosora, kršku guštericu (Podarcis melisellensis), a i neke od naših najvećih vrsta guštera poput velikog zelembaća (Lacerta trilineata). U naseljima je prisutna primorska gušterica (Podarcis sicula).

 

Na Mosoru nalazimo 11 vrsta zmija a među njima se svakako ističe poskok (Vipera ammodytes), jedina zmija otrovnica na Mosoru.

 

 

 

Poskok (Vipera ammodytes)

 

Ostale vrste poput šare poljarice (Hieropis gemonensis) najčešće vrste zmije na području Mosora, pjegave crvenkrpice (Zamenis situla) najljepše europske zmije, šilca (Platyceps najadum) najbrže europske zmije, i dr. … su potpuno bezopasne za ljude.

 

U jamama Mosora svoja gnijezda savijaju jata žutokljunih galica (Pyrrhocorax graculus) poznatih i kao čolice. Od ptica nalazimo još i  jarebice kamenjarke (Alectoris graeca), fazane (Phasanius colchicus), gavrane (Corvus corax), …
 

 
Fazan (Phasanius colchicus)
 
Strme litice Mosora pružaju pogodna mjesta za gniježđenje sove buljine (Bubo bubo), sivog sokola (Falco peregrinus), a ponekad i surog orla (Aquila chrysaetos). 
 
 
Suri orao(Aquila chrysaetos)
 
Od sisavaca nalazimo šumskog miša (Apodemus sylvaticus), sivog puha (Myoxus glis), kunu (Martes fiona), Nešto veći sisavci su zec (Lepus europaeus), jazavac (Meles meles), lisica (Vulpes vulpes) i divlja svinja (Sus scrofa).  
 
Mufloni i divokoze u bližoj prošlosti pojavljivali su se na istočnim obroncima Mosora, a u posljednje vrijeme se pojavljuju grivasti skakači.
 
 
 
Divokoze
 
 
divlja svinja (Sus scrofa)
 
 
Grivasti skakač
 
 
Muflon
 
 
Zec (Lepus europaeus)
 
 
Vuk